ข่าวสาร

รู้ไว้ก่อนมา…พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองมาตรา 37

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้