ข่าวสาร

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
พระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565